Fiske i Sire-Åna 2016

Fiskekort skal i 2016 selges via www.iNatur.no

FISKEKORT

Du kan også kontakte Dalane Miljø- og Ressurslag på tlf 930 06 880 eller oppsynet på tlf 909 84 707 for informasjon om fiskekort og fiske i elva.

Foto: Knut Bry

FISKEREGLER

FISKEARTER: Laks og sjøaure

LOVLIGE FISKETIDER:
Fisket åpnes 1. juli kl 00:00 og varer fram til 20. september kl 24:00.

FANGSTRAPPORTERING:
Alt fiske, med eller uten fanbgst, skal rapporteres på nett via iNatur sitt digitale rapporteringssystem. Det er svært viktig at alt fiske rapportereres, både fordi det er pålagt av myndighetene og fordi grunneierne skal ha tilgang ti datagrunnlaget for forvaltningen av vassdraget.

BARN/UNGDOM:
Barn/ungdom under 16 år kan fiske gratis i denne elva, det opprettes egne ordninger for ungdom for ytskrift av fiskekort og rapportering.


FISKEREDSKAPER:
Fiskestang og håndsnøre er eneste lovlige redskap. Bruk av flere stenger/snører samtidig er ikke tillatt. Stanga/snøret må ikke forlates under fisket. Max 2 agn pr. stang/snøre.
Lovlig agn: mark, sluk, spinner, wobbler og flue.
Ulovlig utstyr: Vannfylte hjelpemidler som søkker og dobber el. Slike redskaper er vanskelige å desinfisere. Smitte kan derfor lett bringes med fra andre vassdrag.

MINSTEMÅL:
Minstemål for laks er 35 cm. Maks 1 laks og 1 sjøaure pr døgn.

KONTROLL:
Det må vises fram gyldige papirer (fiskekort) og bevis for betalt statsavgift på oppfordring.

DESINFISERING:
For å hindre smitte av Gyrodactylus Salaris som vil ødelegge elva fullstendig om elva blir smittet, skal alt fiskeutstyr, inklusive gummistøvler og vadebukser desinfiseres før fisket starter i elva. Ved flytting mellom vassdrag skal utstyr desinfiseres for hver gang. Desinfiseringsutstyr finner du ved butikken og hos oppsynet: mob 90 98 47 07.


Priser på fiskekort for 2016:


Døgnkort:

Ukeskort:

Sesongkort:

Sesongkort lokalt bosatte:

Barn og ungdom under 16 år fisker gratis men må løse et enkelt kort for å få rapportert fisket.

FISKEKART OG UTFYLLENDE REGLER:

Sireåna

Sireåna Fredningssone

Sireåna Sjø